[vc_row][vc_column][vc_column_text]REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  PAGED MEBLE sp. z o.o.

 1. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

  1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.
  2. Sklep Internetowy lub Sklep – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.pagedmeble.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności nabywać Towary lub Usługi oferowane przez Sprzedającego.
  3. Sprzedający – PAGED MEBLE sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy, ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000850564, NIP: 573-24-25-575, REGON: 15159470, BDO: 000018731, kapitał zakładowy 89.800.000,00 zł, o adresie poczty elektronicznej jasienica@paged.pl oraz numerze telefonu 33 49 724 00, pod którymi konsument może szybko i efektownie kontaktować się z przedsiębiorcą.
  4. Strona – oznacza Sprzedającego, Klienta,  Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta.
  5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
  6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje Zamówień w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
  7. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierający Umowy za pośrednictwem Sklepu bezpośrednio związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta
  8. Konto lub Konto Klienta – oznacza indywidulane konto prowadzone w systemie elektronicznym, które zostało utworzone przez Klienta w wyniku prawidłowej rejestracji w Sklepie, gdzie gromadzone oraz przechowywane są między innymi dane na temat złożonych przez Klienta Zamówień.
  9. Kodeks cywilny lub K.C. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
  10. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym. 
  11. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  12. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
  13. Towary i/lub Usługi – produkty i usługi prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.
  14. Produkt wykonany na indywidualne zamówienie – nieprefabrykowany przedmiot Zamówienia wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta.
  15. Prawo autorskie – ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  17. Umowa – umowa sprzedaży Towarów i/lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, na odległość  z wykorzystaniem Sklepu.
  18. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Usług.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy jest prowadzony i administrowany przez Sprzedającego.
  2. Regulamin określa funkcjonowania i korzystania z Sklepu oraz reguluje prawa i obowiązki Stron związane z korzystaniem przez Klienta z Sklepu, jak również określa zasady dokonywania poprzez Sprzedającego sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego na rzecz Klienta.
  3. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
  5. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu wyłącznie w sposób zgodny z prawem i Regulaminem.
  6. Klient nie ma prawa dostarczania do Sklepu informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwych, naruszających prawa i dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich bądź niezgodnych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
  7. Klient nie jest uprawniony do podejmowania działań sprzecznych z Regulaminem lub mających na celu jakąkolwiek ingerencję w zasady funkcjonowania Sklepu, mogących wywołać zakłócenia w działaniu Sklepu.
  8. Klient nie jest uprawniony do zwielokrotniania, kopiowania, publikowania lub w inny sposób publicznego wykorzystywania całości lub w jakiejkolwiek części informacji, danych, zdjęć zamieszonych na stronie Sklepu bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego, za wyjątkiem dozwolonego przez Prawo autorskie własnego osobistego użytku przez Klienta.
  9. Klient w ramach korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków przysługujących Sprzedającemu, partnerom handlowym Sprzedającego oraz innych podmiotów.
  10. Prawa autorskie do zasobów publikowanych na stronie Sklepu oraz do formy graficznej Sklepu należą do Sprzedającego i podlegają pełnej ochronie prawnej przewidzianej właściwymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami Prawa autorskiego, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.
  11. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet; rozdzielczości ekranu minimum 1024×768 pixeli, zainstalowana przeglądarka Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf).

 

 1. INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ CEN
  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach i Usługach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Szczegółowe informacje i dane dotyczące oferowanych w sprzedaży przez Sklep Internetowy Towarów i Usług zamieszczone są na stronie internetowej www.sklep.pagedmeble.pl, pod każdym Towarem i/lub Usługą i zawierają informacje na temat cech szczególnych, parametrów,  właściwości  technicznych i użytkowych oraz ceny Towarów i Usług.
  3. Zdjęcia Towarów, wzorników materiałów, tkanin i wybarwienia drewna, zamieszczone w Sklepie Internetowym mają wyłącznie charakter poglądowy i z uwagi na ograniczenia natury technicznej powinny służyć Klientowi wyłącznie do wyrobienia ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru, tkanin, materiału i wybarwienia drewna danego Towaru. Wygląd zewnętrzny Towaru na prezentowanych w Sklepie zdjęciach może odbiegać od faktycznego wyglądu Towaru, a  różnice te mogą wynikać na przykład z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii.
  4. W ofercie sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępne są tylko Towary i Usługi, które oznaczone są opcją „DODAJ DO KOSZYKA”.
  5. Ceny Towarów i Usług znajdują się zarówno obok zdjęcia na stronie głównej Sklepu, jak i w pełnej specyfikacji Towarów i Usług. Cena Produktu wykonanego na indywidualne zamówienie Klienta ustalana jest każdorazowo ustalana z Klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podane ceny Towarów i Usług nie zawierają kosztów dostawy, które naliczane są odrębnie podczas dodawania Towaru do koszyka.
  6. Wszystkie ceny Towarów i Usług widniejące na stronie internetowej Sklepu umieszczone są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
  7. Wysyłka oferowana jest wyłącznie na terenie Polski.
  8. Koszty dostawy na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w koszyku. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
  9. Sklep ma prawo dokonywać zmian w opisach i cenach wszystkich Towarów i Usług. Uprawnienie powyższe nie dotyczy i nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą wprowadzenia zmian.
  10. Sprzedający ma obowiązek do sprzedaży Towaru  bez wad jak również do sprzedaży Towaru zgodnego z Umową w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta. Jedynym odstępstwem są ewentualne wady jawne Towaru, które są wyraźnie opisane lub gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta najpóźniej w dacie zawarcia Umowy został wyraźnie poinformowany, że Towar nie posiada określonych cech i wyraźnie oraz odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

 

 1. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIA UMOWY
  1. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego po przejściu całej procedury składania Zamówienia, podczas której Klient podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.
  2. Aby złożyć Zamówienie Klient musi wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie wybrać jeden z następujących wariantów zakupu:
   1. w przypadku gdy Klient posiada swoje Konto na stronie internetowej Sklepu, zalogować się poprzez wpisanie wskazanego w czasie zakładania Konta adresu e-mail i Hasła, a następnie dokonać wyboru Towaru i/lub Usługi, klikając każdorazowo przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”, wybrać sposób dostawy oraz formę płatności oraz potwierdzić Zamówienie poprzez klikniecie „ZAMÓW I PŁAĆ”. Czynność ta oznacza, że Klient przyjął ofertę Sprzedającego złożoną za pośrednictwem Sklepu Internetowego i z chwilą tą Umowa  zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem jest prawnie wiążąca;
   2. w przypadku gdy Klient nie posiada swoje Konta na stronie internetowej Sklepu, wówczas może zarejestrować się i utworzyć Konto, na zasadach określonych w pkt 9 Regulaminu, a następnie dokonać wyboru Towaru i/lub Usługi, klikając każdorazowo przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”, wybrać sposób dostawy oraz formę płatności oraz potwierdzić Zamówienie poprzez klikniecie „ZAMÓW I PŁAĆ”. Czynność ta oznacza, że Klient przyjął ofertę Sprzedającego złożoną za pośrednictwem Sklepu Internetowego i z chwilą tą Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem jest prawnie wiążąca;
   3. złożenie Zamówienia bez rejestracji Konta, poprzez wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu formularza Zamówienia i podanie niezbędnych danych, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, aktywny adres e-mail oraz dane adresowe, a następnie dodanie wybranego Towaru i/lub Usługi, klikając każdorazowo przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”, wybranie sposób dostawy oraz formy płatności oraz potwierdzenie Zamówienie poprzez klikniecie „ZAMÓW I PŁAĆ”. Czynność ta oznacza, że Klient przyjął ofertę Sprzedającego złożoną za pośrednictwem Sklepu Internetowego i z chwilą tą Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem jest prawnie wiążąca.
  3. W przypadku gdy przedmiotem Zamówienia jest Produkt wykonany na indywidualne zamówienie Klienta, Umowa zostaje zawarta przez Strony po ustaleniu w ramach dostępnego formularza Zamówień na stronie Sklepu wszystkich parametrów Produktu wykonanego na indywidualne zamówienie, ceny i  warunków dostawy przez obie Strony oraz dokonania przez Klienta akceptacji Zamówienia poprzez klikniecie „AKCEPTUJE, ZAMÓW I PŁAĆ”. Czynność ta oznacza, że Klient przyjął ofertę Sprzedającego złożoną za pośrednictwem Sklepu Internetowego i z chwilą tą Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem jest prawnie wiążąca.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia „ZAMÓW I PŁAĆ” – Klient ma możliwość modyfikacji wszystkich wprowadzonych danych, włącznie z anulowaniem Zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
  5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego Zamówienia.
  6. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY 
  1. Sprzedający realizuje  dostawy zakupionych Towarów w formie przesyłek kurierskich.
  2. Dostawa Towarów  dostępna jest na terytorium Polski.
  3. Wysokość kosztów dostawy jest wskazywana w trakcie składania Zamówienia i jest  uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
  4. Termin dostawy zakupionego Towaru do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia został podany krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

 

     1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego;
     2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy;
     3. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

 

  1. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla firm kurierskich i zależnych od planów logistycznych firm kurierskich.
  2. Zamówienia dotyczące Produktów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta dostarczane są w terminie uzgodnionym przez Strony na etapie składania Zamówienia, ust. 5 powyżej nie ma w tym przypadku  zastosowania.
  3. Usługa dostawy Towaru nie obejmuje wniesienia oraz montażu.
  4. Dostawa Towaru do Klienta przez Kuriera jest dokonywana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia do granicy posesji. Kurier dokonuje jego rozładunku na podłoże, na którym stoi samochód Kuriera.
  5. Do miejsca dostawy musi prowadzić droga utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu, umożliwiająca swobodny wjazd i wyjazd oraz rozładunek samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony pozwalającego dostarczyć całość zamówionego Towaru w ramach jednego zamówienia.
  6. Kurier jest zobowiązany do uzgodnienia z Klientem szczegółów terminu dostawy.

 

 1. SPOSOBY I FORMY PŁATNOŚCI 
  1. Sprzedający udostępnia następujące sposoby płatności:

 

 

     1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia, o którym mowa pkt 4.5 Regulaminu;
     2. płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
     3. płatność przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
     4. płatność w systemie ratalnym – płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Przelewy24.
  1. Umowa wygasa w przypadku gdy Klient nie dokona płatności w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.

 

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTACH
  1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w przypadku gdy przedmiotem Umowy jest  Produkt wykonany na indywidualne zamówienie Klienta.
  2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wszedł w posiadanie Towaru  lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta weszła w posiadanie Towaru, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
  4. Przykładowy wzór odstąpienia od Umowy wysyłany jest na maila Klienta z informacją o potwierdzeniu Zamówienia.
  5. Konsument  lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklepjasienica@paged.pl Po otrzymaniu wiadomości Klient otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
  8. Towar należy odesłać lub przekazać na adres wskazany w karcie gwarancyjnej wyrobu, dołączonej do zakupionego Towaru, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od Umowy.
  9. Termin jest zachowany, w przypadku kiedy Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie ponosi bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru proszę dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.
  10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za  zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

 1. RĘKOJMIA I GWARANCJA ORAZ POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI I PRZEDSIĘBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA
 1. Sprzedający odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
 2. Klientowi będącemu Konsumentem i/lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta od 1 stycznia 2023 roku przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie niezgodności Towaru z Umową zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 3. Reklamację można złożyć za pomocą formularza lub w każdy inny dopuszczony prawem sposób, na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 5. Sprzedający rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 6. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją. Szczegóły na temat warunków udzielonej gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej zakupionego Towaru. Zaleca się, aby Klient każdorazowo wskazywał czy zgłasza swoje roszczenia w ramach niezgodności Towaru z Umową zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta czy też w ramach udzielonej gwarancji.
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DLA KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI ORAZ PRZEDSIĘBIORCAMI NA PRAWACH KONSUMENTA
  1. Klientowi nie będącemu Konsumentem i/lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta przysługuje  prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem cywilnym.
  2. Sprzedający odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.
  3. Reklamację można złożyć za pomocą formularza lub w każdy inny dopuszczony prawem sposób, na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem. Reklamację należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych po stwierdzeniu wady w Towarze.
  4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
  5. Reklamacje zgłoszone przez Klienta niebędącego Konsumentem i/lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacji.
  6. O przebiegu postępowania reklamacyjnego i sposobie załatwienia reklamacji Sprzedający poinformuje Klienta niebędącego Konsumentem i/lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumentach  w formie elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres mailowy wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.
  7. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją. Szczegóły na temat warunków udzielonej gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej zakupionego Towaru. Zaleca się, aby Klient każdorazowo wskazywał czy zgłasza swoje roszczenia w ramach rękojmi czy też w ramach udzielonej gwarancji.

 

 1. REJESTRACJA 
  1. Rejestracja przez Klienta i założenie Konta w serwisie Sklepu jest dobrowolna.
  2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w zakładce „ZALOGUJ”, pod adresem https://sklep.pagedmeble.pl/moje-konto/.
  3. Rejestracja wymaga podania:

 

 

 

 

     1. imienia,
     2. nazwiska,
     3. adresu e-mail,
     4. hasła (oraz powtórzenia hasła),

 

  1. Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie Konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.
  2. Aby uaktywnić założone Konto, należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail. Do tego czasu Konto pozostanie nieaktywne.
  3. Klient w każdym czasie może zażądać jego usunięcia od Sprzedającego.
  4. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski.
  5. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i Hasła do Konta.
  6. Sprzedający jest uprawniony do usunięcia Konta z serwisu Sklepu w przypadku gdy Klient będzie naruszał zapisy Regulaminu, w szczególności pkt 2.6- 2.9 Regulaminu, poda nieprawdziwe dane przy rejestracji, składaniu Zamówienia lub przy dokonywaniu płatności za Zamówienia.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA COOKIES
  1. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z wymogami określonymi przez RODO.
  2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w polityce prywatności, której treść dostępna jest pod adres internetowym: https://sklep.pagedmeble.pl/polityka-prywatnosci/.
  3. Administratorem danych osobowych objętych formularzem Zamówienia Klienta, podawanych w trakcie rejestracji Konta Klienta oraz przy zapisywaniu się do Newslettera jest Sprzedający.
  4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania rejestracji Konta, złożenia Zamówienia, realizacji Umowy, roszczeń reklamacyjnych.
  5. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu:

 

 

 

 

     1. założenia, utrzymywania i korzystania z Konta przez Klienta – art. 6. ust. 1 lit. a) i b) RODO,
     2. realizacji składanych Zamówień oraz wykonania Umowy – art. 6. ust. 1 lit. a) i b) RODO,
     3. przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt  8 i 9 Regulaminu – art. 6. ust. 1 lit. a) i b) RODO,
     4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego, co oznacza w szczególności, iż dane osobowe Klienta będą przetwarzane w (i) celach marketingowych, które obejmują: przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych , przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, (ii) prowadzenia marketingu bezpośredniego, (iii) celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności przez Sprzedającego (iv) prowadzenie badań statystycznych, (v) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – art. 6. ust. 1 lit. f RODO.

 

  1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
  2. Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane przez Sprzedającego podmiotom świadczącym usługi obsługi i utrzymania systemu informatycznego i teleinformatycznego Sklepu, systemu płatniczego, kurierskie i pocztowe, doradztwa prawnego i obsługi księgowej.
  3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, do czasu realizacji przez  Strony uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy, Ustawy o prawach konsumenta, rękojmi z K.C. i gwarancji,  postępowania reklamacyjnego, a po ich zakończeniu do czasu wypełnienia przez Sprzedającego obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedającym, lub wypełnienia celów związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym do upływu okresu przedawnienia roszczeń. W przypadku marketingu, w tym marketingu bezpośredniego dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, cofnięcia przez Klienta zgody w tym zakresie. W przypadku danych archiwalnych – przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres. W przypadku, gdy toczy się spór sądowy lub inne postępowanie okres archiwizacyjny liczony będzie od dnia prawomocnego zakończenia sporu.
  4. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
  5. W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta, Klient może cofnąć udzieloną zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każda osoba może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Sprzedający informuje, że w ramach Sklepu korzysta z dwóch rodzajów plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
  7. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

 

     1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
     2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
     3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu;
     4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
     5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  1. Sprzedający informuje, że Klient może decydować o tym, czy i jakie pliki cookies chce przechowywać na swoim urządzeniu. Aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Klienta, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły na ten temat znajdują się na stronie internetowej dostawcy przeglądarki internetowej Klienta.
  2. Sprzedający informuje, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z strony Serwisu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
  2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu jest sąd właściwości ogólnej.
  3. Sprzedający wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami w ramach postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez Strony konfliktu.
  4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności  Konsument może: (a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy, (b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym, (c) skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

  1. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.W przypadku nieważności, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, nie wpływa to na ważność pozostałych jego postanowień.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane niezwłocznie na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2023 r.

[/vc_column_text][vc_column_text]

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  PAGED MEBLE sp. z o.o.

 1. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.
  2. Sklep Internetowy lub Sklep – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.pagedmeble.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności nabywać Towary lub Usługi oferowane przez Sprzedającego.
  3. Sprzedający – PAGED MEBLE sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy, ul. Cieszyńska 99, 43-385 Jasienica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000850564, NIP: 573-24-25-575, REGON: 15159470, kapitał zakładowy 87.800.000,00 zł, w całości opłacony.
  4. Strona – oznacza Sprzedającego, Klienta lub Konsumenta.
  5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
  6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje Zamówień w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
  7. Konto lub Konto Klienta – oznacza indywidulane konto prowadzone w systemie elektronicznym, które zostało utworzone przez Klienta w wyniku prawidłowej rejestracji w Sklepie, gdzie gromadzone oraz przechowywane są między innymi dane na temat złożonych przez Klienta Zamówień.
  8. Kodeks cywilny lub K.C. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
  9. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym. 
  10. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  11. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
  12. Towary i/lub Usługi – produkty i usługi prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.
  13. Produkt wykonany na indywidualne zamówienie – nieprefabrykowany przedmiot Zamówienia wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta.
  14. Prawo autorskie – oznacza ustawę z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  15. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  16. Umowa – umowa sprzedaży Towarów i/lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, na odległość  z wykorzystaniem Sklepu.
  17. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  20. Newsletter – informacja handlowa przesyłana przez Sprzedającego do Klienta, po uzyskaniu uprzedniej zgody Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierająca informacje o Produktach i Usługach oferowanych przez Sprzedającego, promocjach, akcjach marketingowych lub konkursach organizowanych przez Sprzedającego.  
  21. Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Usług.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy jest prowadzony i administrowany przez Sprzedającego.
  2. Regulamin określa funkcjonowania i korzystania z Sklepu oraz reguluje prawa i obowiązki Stron związane z korzystaniem przez Klienta z Sklepu, jak również określa zasady dokonywania poprzez Sprzedającego sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego na rzecz Klienta.
  3. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
  5. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu wyłącznie w sposób zgodny z prawem i Regulaminem.
  6. Klient nie ma prawa dostarczania do Sklepu informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwych, naruszających prawa i dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich bądź niezgodnych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
  7. Klient nie jest uprawniony do podejmowania działań sprzecznych z Regulaminem lub mających na celu jakąkolwiek ingerencję w zasady funkcjonowania Sklepu, mogących wywołać zakłócenia w działaniu Sklepu.
  8. Klient nie jest uprawniony do zwielokrotniania, kopiowania, publikowania lub w inny sposób publicznego wykorzystywania całości lub w jakiejkolwiek części informacji, danych, zdjęć zamieszonych na stronie Sklepu bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego, za wyjątkiem dozwolonego przez Prawo autorskie własnego osobistego użytku przez Klienta.
  9. Klient w ramach korzystania ze Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków przysługujących Sprzedającemu, partnerom handlowym Sprzedającego oraz innych podmiotów.
  10. Prawa autorskie do zasobów publikowanych na stronie Sklepu oraz do formy graficznej Sklepu należą do Sprzedającego i podlegają pełnej ochronie prawnej przewidzianej właściwymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami Prawa autorskiego, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.
  11. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet; rozdzielczości ekranu minimum 1024×768 pixeli, zainstalowana przeglądarka Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Opera, posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf).

 

 1. INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ CEN
  1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach i Usługach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Szczegółowe informacje i dane dotyczące oferowanych w sprzedaży przez Sklep Internetowy Towarów i Usług zamieszczone są na stronie internetowej www.sklep.pagedmeble.pl, pod każdym Towarem i/lub Usługą i zawierają informacje na temat cech szczególnych, parametrów,  właściwości  technicznych i użytkowych oraz ceny Towarów i Usług.
  3. Zdjęcia Towarów, wzorników materiałów, tkanin i wybarwienia drewna, zamieszczone w Sklepie Internetowym mają wyłącznie charakter poglądowy i z uwagi na ograniczenia natury technicznej powinny służyć Klientowi wyłącznie do wyrobienia ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru, tkanin, materiału i wybarwienia drewna danego Towaru. Wygląd zewnętrzny Towaru na prezentowanych w Sklepie zdjęciach może odbiegać od faktycznego wyglądu Towaru, a  różnice te mogą wynikać na przykład z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. 
  4. W ofercie sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępne są tylko Towary i Usługi, które oznaczone są opcją „DODAJ DO KOSZYKA”.
  5. Ceny Towarów i Usług znajdują się zarówno obok zdjęcia na stronie głównej Sklepu, jak i w pełnej specyfikacji Towarów i Usług. Cena Produktu wykonanego na indywidualne zamówienie Klienta ustalana jest każdorazowo ustalana z Klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podane ceny Towarów i Usług nie zawierają kosztów dostawy, które naliczane są odrębnie podczas dodawania Towaru do koszyka. 
  6. Wszystkie ceny Towarów i Usług widniejące na stronie internetowej Sklepu umieszczone są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
  7. Wysyłka oferowana jest wyłącznie na terenie Polski.
  8. Koszty dostawy na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w koszyku. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. 
  9. Sklep ma prawo dokonywać zmian w opisach i cenach wszystkich Towarów i Usług. Uprawnienie powyższe nie dotyczy i nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą wprowadzenia zmian.
  10. Sprzedający ma obowiązek do sprzedaży Towaru bez wad. Jedynym odstępstwem są ewentualne wady jawne Towaru, które są wyraźnie opisane. 

 

 1. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIA UMOWY
  1. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego po przejściu całej procedury składania Zamówienia, podczas której Klient podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.
  2. Aby złożyć Zamówienie Klient musi wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie wybrać jeden z następujących wariantów zakupu:
   1. w przypadku gdy Klient posiada swoje Konto na stronie internetowej Sklepu, zalogować się poprzez wpisanie wskazanego w czasie zakładania Konta adresu e-mail i Hasła, a następnie dokonać wyboru Towaru i/lub Usługi, klikając każdorazowo przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”, wybrać sposób dostawy oraz formę płatności oraz potwierdzić Zamówienie poprzez klikniecie „ZAMÓW I PŁAĆ”. Czynność ta oznacza, że Klient przyjął ofertę Sprzedającego złożoną za pośrednictwem Sklepu Internetowego i z chwilą tą Umowa  zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem jest prawnie wiążąca;
   2. w przypadku gdy Klient nie posiada swoje Konta na stronie internetowej Sklepu, wówczas może zarejestrować się i utworzyć Konto, na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu, a następnie dokonać wyboru Towaru i/lub Usługi, klikając każdorazowo przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”, wybrać sposób dostawy oraz formę płatności oraz potwierdzić Zamówienie poprzez klikniecie „ZAMÓW I PŁAĆ”. Czynność ta oznacza, że Klient przyjął ofertę Sprzedającego złożoną za pośrednictwem Sklepu Internetowego i z chwilą tą Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem jest prawnie wiążąca;
   3. złożenie Zamówienia bez rejestracji Konta, poprzez wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu formularza Zamówienia i podanie niezbędnych danych, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, aktywny adres e-mail oraz dane adresowe, a następnie dodanie wybranego Towaru i/lub Usługi, klikając każdorazowo przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”, wybranie sposób dostawy oraz formy płatności oraz potwierdzenie Zamówienie poprzez klikniecie „ZAMÓW I PŁAĆ”. Czynność ta oznacza, że Klient przyjął ofertę Sprzedającego złożoną za pośrednictwem Sklepu Internetowego i z chwilą tą Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem jest prawnie wiążąca.
  3. W przypadku gdy przedmiotem Zamówienia jest Produkt wykonany na indywidualne zamówienie Klienta, Umowa zostaje zawarta przez Strony po ustaleniu w ramach dostępnego formularza Zamówień na stronie Sklepu wszystkich parametrów Produktu wykonanego na indywidualne zamówienie, ceny oraz warunków dostawy przez obie Strony oraz dokonania przez Klienta akceptacji Zamówienia poprzez klikniecie „AKCEPTUJE, ZAMÓW I PŁAĆ”. Czynność ta oznacza, że Klient przyjął ofertę Sprzedającego złożoną za pośrednictwem Sklepu Internetowego i z chwilą tą Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem jest prawnie wiążąca.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia „ZAMÓW I PŁAĆ” – Klient ma możliwość modyfikacji wszystkich wprowadzonych danych, włącznie z anulowaniem Zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
  5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.
  6. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY 
  1. Sprzedający realizuje  dostawy zakupionych Towarów w formie przesyłek kurierskich.
  2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Polski. 
  3. Wysokość kosztów dostawy jest wskazywana w trakcie składania Zamówienia i jest  uzależniona od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. 
  4. Termin dostawy zakupionego Towaru do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia został podany krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób: 
     1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego;
     2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy;
     3. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego środkami z udzielonego Klientowi kredytu.
  1. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla firm kurierskich i zależnych od planów logistycznych firm kurierskich. 
  2. Zamówienia dotyczące Produktów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta dostarczane są w terminie uzgodnionym przez Strony na etapie składania Zamówienia, ust. 5 powyżej nie ma w niniejszej sytuacji zastosowania.
  3. Usługa dostawy towaru nie obejmuje wniesienia oraz montażu.
  4. Dostawa Towaru do Klienta przez Kuriera jest dokonywana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia do granicy posesji. Kurier dokonuje jego rozładunku na podłoże, na którym stoi samochód Kuriera.
  5. Do miejsca dostawy musi prowadzić droga utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu, umożliwiająca swobodny wjazd i wyjazd oraz rozładunek samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony pozwalającego dostarczyć całość zamówionego Towaru w ramach jednego zamówienia.
  6. Kurier jest zobowiązany do uzgodnienia z Kupującym szczegółów terminu dostawy.

 

 1. SPOSOBY I FORMY PŁATNOŚCI 
  1. Sprzedający udostępnia następujące sposoby płatności:
     1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia, o którym mowa pkt IV.5 Regulaminu;
     2. płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
     3. płatność przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
     4. płatność w systemie ratalnym – płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Przelewy24.
  2. Umowa wygasa w przypadku gdy Klient nie dokona płatności w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy.

 

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
  1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w przypadku gdy przedmiotem Umowy jest  Produkt wykonany na indywidualne zamówienie Klienta.
  2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
  4. Przykładowy wzór odstąpienia od Umowy wysyłany jest na maila Klienta z informacją o potwierdzeniu Zamówienia. 
  5. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres reklamacje-jasienica@paged.pl (dla foteli, krzeseł i innych mebli do siedzenia) lub reklamacje-sedziszow@paged.pl  (w przypadku stołów i stolików). Po otrzymaniu wiadomości Klient otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
  6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. 
  8. Towar należy odesłać lub przekazać na adres wskazany w karcie gwarancyjnej wyrobu, dołączonej do zakupionego produktu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od Umowy.
  9. Termin jest zachowany, w przypadku kiedy Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru proszę dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1. Klientowi przysługuje  prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem cywilnym.
  2. Sprzedający odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.
  3. Reklamację można złożyć za pomocą formularza lub w każdy inny dopuszczony prawem sposób, na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem.
  4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
  5. Reklamacje zgłoszone przez Klienta będącego Konsumentem rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego, natomiast reklamacje zgłoszone przez Klienta niebędącego Konsumentem rozpatrywane są w terminie 30 dni. 
  6. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją. Szczegóły na temat warunków udzielonej gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej zakupionego Towaru. Zaleca się, aby Klient każdorazowo wskazywał czy zgłasza swoje roszczenia w ramach rękojmi czy też w ramach udzielonej gwarancji. 

 

 1. REJESTRACJA 
  1. Rejestracja przez Klienta i założenie Konta w serwisie Sklepu jest dobrowolna. 
  2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w zakładce „ZALOGUJ”, pod adresem https://sklep.pagedmeble.pl/moje-konto/. 
  3. Rejestracja wymaga podania:
     1. imienia,
     2. nazwiska,
     3. adresu e-mail,
     4. hasła (oraz powtórzenia hasła),
  1. Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie Konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.
  2. Aby uaktywnić założone Konto, należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail. Do tego czasu Konto pozostanie nieaktywne.
  3. Klient w każdym czasie może zażądać jego usunięcia od Sprzedającego.
  4. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski.
  5. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i Hasła do Konta.
  6. Sprzedający jest uprawniony do usunięcia Konta z serwisu Sklepu w przypadku gdy Klient będzie naruszał zapisy Regulaminu, w szczególności pkt II.6- II.9 Regulaminu, poda nieprawdziwe dane przy rejestracji, składaniu Zamówienia lub przy dokonywaniu płatności za Zamówienia.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA COOKIES
  1. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z wymogami określonymi przez RODO. 
  2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w polityce prywatności, której treść dostępna jest pod adres internetowym: https://sklep.pagedmeble.pl/polityka-prywatnosci/. 
  3. Administratorem danych osobowych objętych formularzem Zamówienia Klienta, podawanych w trakcie rejestracji Konta Klienta oraz przy zapisywaniu się do Newslettera jest Sprzedający.
  4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania rejestracji Konta, złożenia Zamówienia, realizacji Umowy, roszczeń reklamacyjnych, a także do otrzymania Newslettera.
  5. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu:
     1. założenia, utrzymywania i korzystania z Konta przez Klienta – art. 6. ust. 1 lit. a) i b) RODO,
     2. realizacji składanych Zamówień oraz wykonania Umowy – art. 6. ust. 1 lit. a) i b) RODO,
     3. przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt VIII Regulaminu – art. 6. ust. 1 lit. a) i b) RODO,
     4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego, co oznacza w szczególności, iż dane osobowe Klienta będą przetwarzane w (i) celach marketingowych, które obejmują: przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych (Newsletter), przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, (ii) prowadzenia marketingu bezpośredniego, (iii) celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności przez Sprzedającego (iv) prowadzenie badań statystycznych, (v) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – art. 6. ust. 1 lit. f RODO.
  1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
  2. Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane przez Sprzedającego podmiotom świadczącym usługi obsługi i utrzymania systemu informatycznego i teleinformatycznego Sklepu, systemu płatniczego, kurierskie i pocztowe, doradztwa prawnego i obsługi księgowej. 
  3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, do czasu realizacji przez  Strony uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy, rękojmi z K.C. i gwarancji,  postępowania reklamacyjnego, a po ich zakończeniu do czasu wypełnienia przez Sprzedającego obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedającym, lub wypełnienia celów związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym do upływu okresu przedawnienia roszczeń. W przypadku marketingu, w tym marketingu bezpośredniego dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, cofnięcia przez Klienta zgody w tym zakresie. W przypadku danych archiwalnych – przez okres do 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres. W przypadku, gdy toczy się spór sądowy lub inne postępowanie okres archiwizacyjny liczony będzie od dnia prawomocnego zakończenia sporu.
  4. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
  5. W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta, Klient może cofnąć udzieloną zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każda osoba może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Sprzedający informuje, że w ramach Sklepu korzysta z dwóch rodzajów plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
  7. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
     1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
     2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
     3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu;
     4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
     5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  8. Sprzedający informuje, że Klient może decydować o tym, czy i jakie pliki cookies chce przechowywać na swoim urządzeniu. Aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Klienta, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły na ten temat znajdują się na stronie internetowej dostawcy przeglądarki internetowej Klienta.
  9. Sprzedający informuje, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania cookies może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie z strony Serwisu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
  2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu jest sąd właściwości ogólnej.
  3. W przypadku nieważności, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, nie wpływa to na ważność pozostałych jego postanowień.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane niezwłocznie na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 maja 2020r. 

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”60px”][/vc_column][/vc_row]

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.